Polecamy

Jak długotrwałe noszenie ciężaru wpływa na kręgosłup?

Statut Fundacji

Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI McKLEIN”

(„Statut”)

 

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Fundacja McKlein” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Artura Sadowskiego, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartłomieja Jabłońskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu 19 stycznia 2018 roku Rep. A nr 511/2018.

 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 4. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność organizacji pożytku publicznego, w tym fundacji oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

 

§ 3.

 

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4.

 

Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Pieczęć może ponadto zawierać znak (logo Fundacji). Wzór pieczęci i loga ustanawia Zarząd Fundacji.

 

 

§ 5.

 

Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.

 

§ 6.

 1. Fundacja może tworzyć i prowadzić placówki podległe Fundacji, a także łączyć się z inną fundacją o zbliżonym zakresie działań.

 2. Fundacja może przystępować do stowarzyszeń i innych organizacji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, o zbliżonych celach działania.

 

 

 

§ 7.

 1. Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 2. Zasady przyznawania odznak, nagród i wyróżnień ustalone zostaną w regulaminie przyznawania odznak honorowych, nagród i wyróżnień, ustalonym przez Zarząd.

 

Rozdział II

Cele i zasady działalności statutowej

 

§ 8.

 

Celem Fundacji jest:

 • promocja zdrowia, w tym profilaktyka chorób kręgosłupa;

 • upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i ergonomii podnoszenia i noszenia ciężkich przedmiotów.

 

§ 9.

 1. Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. prowadzenie edukacji, organizowanie poradnictwa i konsultacji, szkoleń, instruktaży, warsztatów, a także organizowanie sympozjów, seminariów, kongresów, wykładów i odczytów;

 2. działalność wydawniczo- edytorską;

 3. tworzenie, prowadzenie oraz promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celem Fundacji;

 4. współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu lokalnego oraz organizacjami pozarządowymi,

 5. współpracę międzynarodową z organizacjami i innymi podmiotami zajmującymi się problematyką zbieżną z celem Fundacji;

 6. prowadzenie kampanii społecznych za pośrednictwem dostępnych mediów.

 1. Działalność statutowa Fundacji jest finansowana przez Fundację”.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 10.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, wniesiony przez Fundatora w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania, w tym także środki pieniężne, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości oraz inne składniki majątkowe.

 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami prawa.

 3. Majątek Fundacji służy realizacji jej celów statutowych.

 

§ 11.

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji, subwencji, grantów oraz innych nieodpłatnych przysporzeń od instytucji państwowych oraz osób prawnych,

 3. dotacji, subwencji, grantów i innych nieodpłatnych przysporzeń z funduszy Unii Europejskiej,

 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji, z innych aktywów oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

 5. odsetek od depozytów bankowych,

 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 12.

 1. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych oraz w środkach trwałych.

 2. Dochody pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 11, mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 3. W sprawach przyjmowania darowizn oraz spadkobrania przewidziane przepisami prawa oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Fundacji składa Zarząd.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 13.

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek, ani zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „Osobami Bliskimi”).

 2. Żaden składnik majątku Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji ani jej pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.

 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich Osób Bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.

 4. Fundacja nie może dokonywać na szczególnych zasadach zakupów towarów lub usług od Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników lub ich Osób Bliskich bądź podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 14.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wtedy gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że wartość ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku przewyższa długi spadkowe.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 15.

Organem Fundacji jest:

- Zarząd;

- Fundator.

 

 

§ 16.

 1. W skład zarządu wchodzi od 1 do 3 członków powoływanych na czas nieoznaczony.

 2. Pierwszy skład Zarządu, a także kolejnych członków Zarządu, powołuje i odwołuje Fundator. Fundator określa liczbę członków Zarządu i skład Zarządu, oraz w przypadku ustalenia zarządu wieloosobowego wyznacza także Prezesa Zarządu.

 3. W razie śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, liczbę członków zarządu określają i nowych członków Zarządu powołują pozostali członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa Zarządu.

 4. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Fundatora, a w przypadku jego śmierci lub innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych- na ręce Zarządu, odwołania lub prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także w przypadku pozbawienia praw publicznych albo ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.

 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w szczególności w przypadku:

  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

  3. istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu,

  4. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej, jeżeli uniemożliwiają należyte wykonywanie sprawowanej funkcji.

 6. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, członek Zarządu może zostać odwołany przez pozostałych członków Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 17.

 1. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje kierownicze w powoływanych przez Fundację jednostkach organizacyjnych.

 2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją lub jej jednostką organizacyjną w stosunku pracy.

 3. Członkowie Zarządu mogą pobierać za pracę w Zarządzie lub jednostce organizacyjnej Fundacji wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator. Wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa niż określona przepisami o działalności pożytku publicznego. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, wysokość wynagrodzenia dla danego członka Zarządu ustalają pozostali członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

 4. Przy zawarciu umowy o pracę z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Fundatora, a w przypadku śmierci Fundatora- przez pozostałych członków Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 18.

 

 1. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także osoba, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba pozbawiona praw publicznych.

 

§ 19.

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działania Fundacji.

 

§ 20.

 1. Zarząd kieruje działalnością oraz prowadzi bieżące sprawy Fundacji, a także reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. opracowanie rocznych i wieloletnich planów jej działania,

  2. sporządzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,

  3. sporządzanie sprawozdań finansowych Fundacji;

  4. sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji,

  5. przyjmowanie subwencji, dotacji, grantów, darowizn, spadków i zapisów,

  6. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

  7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiedzialność za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,

  8. występowanie do Fundatora z wnioskami o wprowadzenie zmian w statucie Fundacji, połączenie z inną fundacją oraz o wyrażenie zgody na likwidację Fundacji,

  9. powoływanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych podległych Fundacji, zatwierdzanie ich regulaminów organizacyjnych, a także powoływanie i odwoływanie kierownictwa tych jednostek,

  10. podejmowanie decyzji w przedmiocie przystępowania do stowarzyszeń i innych organizacji,

  11. przyznawanie wyróżnień, nagród, odznak honorowych osobom zasłużonym dla Fundacji,

  12. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów mocą niniejszego statutu.

 

§ 21.

Fundację reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie.

 

§ 22.

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.

 3. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu.

 4. O posiedzeniu należy powiadomić wszystkich członków Zarządu nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie i posiedzeniu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w razie braku takiej możliwości – telefonicznie. W sytuacjach nadzwyczajnych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.

 5. Szczegółowy tryb i zasady procedowania mogą zostać określone w uchwalonym przez Zarząd regulaminie.

 6. Fundator może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 23.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

 2. Głosowania Zarządu są jawne.

 3. Uchwały są protokołowane i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

Oddział I

Zmiany statutu

 

§ 24.

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator na wniosek Zarządu. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona.

 

Oddział II

Połączenie z inną fundacją

 

§ 25.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 26.

Decyzję w sprawie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator na wniosek Zarządu. Zarząd występuje z wnioskiem o połączenie z inną Fundacją po podjęciu jednomyślnej uchwały w tej sprawie. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich swoich członków.

 

 

 

Oddział III

Likwidacja Fundacji

 

§ 27.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji w liczbie od 1 do 3 powołuje i odwołuje Fundator. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, likwidatorów Fundacji nie wybiera się, a funkcję likwidatorów pełnią aktualni członkowie Zarządu Fundacji.

 

§ 28.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały za zgodą Fundatora. W przypadku śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

 

§ 29.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Decyzję o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji, w tym w zakresie wyboru podmiotu, któremu ww. środki oraz majątek zostanie przekazany, podejmuje Fundator, a w razie śmierci Fundatora lub w innych przypadkach utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych- Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.

 

Oddział IV

Nadzór nad działalnością fundacji

 

§ 30.

Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 ze zm.) sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

 

Zobacz

Poznaj budowę swojego kręgosłupa

Kręgosłup stanowi bardzo istotny narząd - to właśnie dzięki niemu utrzymujemy pionową...

Wpływ noszenia rzeczy na nasz kręgosłup

Kręgosłup to niezwykle ważny narząd umożliwiający nam poruszanie. Ponadto ochrania rdzeń...

Noszony rodzaj obuwia dla pozytywnej i negatywnej...

Jako główne czynniki bólów kręgosłupa uznaje się brak ruchu i siedzący tryb pracy...